สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ลป. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนและได้ผลงานวิชาการ”