ม.ราชภัฏลำปาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้าน SDG จาก ม.ราชภัฏสงขลา