มร.ลป. เข้าร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15