มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย