มร.ลป. จัดการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์