มร.ลป.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะครูคุณภาพ