มร.ลป. จัดการประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน