ผู้บริหารและครู รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ผ่านการคัดเลือก 1 ใน 20 โรงเรียนทั่วประเทศ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2566