นักวิจัย มร.ลป. นำเสนอผลงานค้นคว้าอิสระ เพื่อพัฒนาสู่การไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์