นศ.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มร.ลป. อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการสื่อสารทางสังคมของพลเมืองในยุคดิจิทัล”