ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ พร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปีที่ 3