คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรร มร ลป. จัดการอบรมหัวข้อ “โรงเรียนเตรียมวิศวกรรม กับเทคนิควิธีการแนะแนว เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาแบบสร้างสรรค์”