คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุและครอบครูช่าง ประจำปี 2565