คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการบริการวิชาการสุขภาพนักเรียนโรงเรียนสาธิต