กพน. มร.ลป. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “แม่ทะสดใส ไร้หมอกควัน”