ตัวแทน นศ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มร.ลป. เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “E-Training for ECE Teachers for Inclusive Education 2024” โดย University of Santo Tomas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ตัวแทน นศ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “E-Training for ECE Teachers for Inclusive Education 2024” ตามคำเชิญของ College of Education, University of Santo Tomas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางอย่างต่อเนื่อง

 โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จากคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นางสาวฐิติพร กรงทอง นางสาวพัชรินทร์ กาวิชัย และนางสาวเขมมิกา เขื่อนแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นางสาวกิตติยา นะที นางสาวอรปรียา รวมสุข และนางสาวสุดารัตน์ พนาบรรพต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการประถมศึกษา

โครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการรับรู้และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) การพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และการศึกษาพิเศษ และเป็นการสนับสนุนการดำเนินการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 4 (SDG4 : Quality Education) สร้างหลักประกันให้ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้าหมายที่ 17 (SDG17) ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการอบรมประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์ การเรียนรู้ความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรมกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และการศึกษาพิเศษ ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งมีการทำกิจกรรมแบ่งกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยน สรุปความรู้และนำเสนอร่วมกับเพื่อนนักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้าร่วมการอบรมด้วย

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด