มร.ลป. ร่วมงานครบรอบ 100 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 100 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง พลังราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พร้อมร่วมชมการแสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นจุดเน้นในแต่ละด้านของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

และในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ และอาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “CMRU International Symposium 2024” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN SDGs) ในหัวข้อ “Sustainable Community Development for the Next Century : Success Showcases” และกิจกรรม President Forum เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดรูปแบบการพัฒนาที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับชุมชนและระดับนานาชาติ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัย สถาบันจากต่างประเทศและในประเทศเข้าร่วมงาน รวมกว่า 40 แห่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด