ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
—————————–

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

๑. นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๑๗,๑๙๐ บาทจำนวน ๑ อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก ก)

๒. ตำแหน่งครู (ปฐมวัย) สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๑๗,๑๙๐ บาทจำนวน ๑ อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก ข)

๓. ตำแหน่งครู (คณิตศาสตร์) สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๑๗,๑๙๐ บาทจำนวน ๑ อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก ค)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่อดูรายชื่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด