งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งาน นศ.นานาชาติ และงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนานาชาติ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผศ.ดร.นิตยา มูลปินใจ ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ทัตพิชา สกุลสืบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ อาจารย์อภิชาต เลิศพินิจอมรกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาจีน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำนักศึกษาชาวต่างชาติระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ชั้นปีที่ 3 พร้อมด้วยนักศึกษาคู่บัดดี้ จากสาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) และสาขาวิชาการสอนภาษาจีน (ค.บ.) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนานาชาติ ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติสามารถเรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรียนการสอนของไทย วัฒนธรรมไทยตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และเพื่อนนักศึกษาชาวไทย เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้แก่นักศึกษาและสร้างมิตรภาพอันดี เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี อีกทั้งยังช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้น