งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. เป็นวิทยากร อบรมในหัวข้อ Leadership & Growth mindset รุ่นที่ 1

ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา ประธานหลักสูตรปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรอบรมพนักงานในหัวข้อ Leadership & Growth mindset รุ่นที่ 1 เพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้นำและพัฒนาทักษะทางด้านความคิดของพนักงาน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ บริษัท เค อี ซี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำของหัวหน้างานในการทำงานภายในองค์กร พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาตนเองและแก้ไขปัญหาในการทำงาน และเพิ่มศักยภาพในการทำงานของหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพนักงานเข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน ซึ่งจะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมในรุ่นที่ 2 ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ในลำดับต่อไป