งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. เป็นวิทยากรจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “สะท้อนปัญหา ต่อยอดปัญญา เพื่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม”

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และผศ.กาญจนา คุมา อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “สะท้อนปัญหา ต่อยอดปัญญา เพื่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมกิ่งกนก โรงแรมเอเชีย ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอภาพรวมของข้อมูลกลุ่มเปราะบางจำนวน 5 ชุมชน ประกอบด้วยชุมชนกำแพงเมือง ชุมชนประตูตาล ชุมชนประตูม้า ชุมชนศรีชุมป่าไผ่ และชุมชนถาวรสุข อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ได้ระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ศักยภาพ สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาในชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะทำงานในการขับเคลื่อนภารกิจ กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Human Cluster) หน่วยงานภาคีเครือข่าย อาสาสมัครสวัสดิการสังคม (อสส.) อาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อช.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) รวมถึงแกนนำกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนกว่า 60 คนเข้าร่วมการประชุม