เดือนพฤษภาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนพฤษภาคม

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่2/2565 ให้มารับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนพฤษภาคม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รอบที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนพฤษภาคม

ประกาศมร.ลป. เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักในรอบที่ 4 และกำหนดวันรายงานตัวและการเข้าพักในหอพักนักศึกษา ฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนพฤษภาคม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาฯ และคุณสมบัติ ฯ รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา

ประกาศคณะกรรมการสรรห

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนพฤษภาคม

มร.ลป.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รอบที่ 1 ถึง รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา2566

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนพฤษภาคม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รอบที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
เดือนพฤษภาคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รอบที่ ๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนพฤษภาคม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนพฤษภาคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนพฤษภาคม

งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ แจ้งนักศึกษาใหม่ สั่งจองเสื้อกิจกรรมและเครื่องหมาย ฯ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

งานทรัพย์สินและสิทธิ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนพฤษภาคม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รอบที่ 1/2566

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนพฤษภาคม

ประกาศมร.ลป. ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนพฤษภาคม

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่ได้คะแนนหยั่งเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ

 

Read More