เดือนมีนาคม65

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมีนาคม65

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565

ผู้สมัครสามารถเข้าไป

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมีนาคม65

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ส่งบทความภาษาไทย

  การพัฒนาทักษะ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมีนาคม65

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษา พ.ศ.2565

  ประกาศมหาวิทย

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมีนาคม65

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทุกท่าน ร่วมอบรม(ออนไลน์) การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

แจ้งจากงานการเจ้าหน้

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมีนาคม65

สวท.แจ้งกำหนดการการสอบสำหรับอาจารย์และนักศึกษา โครงการการอบรมและการสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตราฐานสากล ICDL”

       สำนักวิทยบริก

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมีนาคม65

งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ แจ้งนักศึกษาที่ประสงค์จะสั่งจอง เสื้อกิจกรรมและเครื่องหมาย ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถสั่งจองได้แล้ว

  งานจัดการทรัพ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมีนาคม65

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

  คณะพยาบาลศาสต

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมีนาคม65

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำป

Read More