PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

อ้างอิงรูป https://b

Read more

นักศึกษา มร.ลป.เข้ารับรางวัล”เด็กไทยต้นแบบในโครงการ เด็กอวด(ทำ)ดี

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety Award ประเภทสถานศึกษา จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

       ผศ.ปริตต์ สาย

Read more

ประกาศการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564

       มหาวิทยาลัยรา

Read more

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ประกาศกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศกิจกรรมนักศึกษ

Read more

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ประการศึกษา 2565 เข้าร่วมอบรม”การใช้งานสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง”

      สำนักวิทยบริกา

Read more

มร.ลป.เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลที่1 การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 – 2560

     พระบาทสมเด็จพระ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป.แจ้งเตือนการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของบริษัท Google

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ

Read more

มร.ลป.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป.จะดำเนินการระงับบัญชีผู้ใช้งาน Google (@g.lpru.ac.th)ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

   ตั้งแต่วันที่ 1 ม

Read more

มร.ลป.รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

     เมื่อวันที่ 2 พ

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ เชิญร่วมโครงการอบรม เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนและได้ผลงานวิชาการ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่


สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ

Read more

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษารหัส 64 ร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์

กองพัฒนานักศึกษา มหา

Read more

มร.ลป.ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN SDGs) THE Impact Rankings 2022

     มหาวิทยาลัยราชภ

Read more