มร.ลป. ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่1/2565

Read more

องค์การบริหารนักศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 – 2565

“ ประณตน้อมสักการ บู

Read more

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศคณะกรรมการสรรห

Read more

ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติและ ภาคกศ.บป.ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564

Read more

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ขอเรียกคืนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายภายนอก (Pocket WIFI)

         ศูนย์คอมพิว

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญทักษิณานุปทาน วันสถาปนาวิทยาลัยครูลำปาง

Read more

ศูนย์คอมพิวเตอร์ เปิดติวเตอร์ก่อนสอบและสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ประจำปี 2565

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำน

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการพื้นที่เช่าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่2/2565

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0