งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์มร.ลป.กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษให้กับนักเรียนจากโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาจ.ลำปาง

 

     เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จำนวน 30 คน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ผ่านการทดลองด้วยตนเองภายใต้การดูแลของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่
1. การศึกษาสรีรวิทยาของสัตว์ วิทยากรโดยรศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา
2. การสกัดคาเฟอีนจากใบชา วิทยากรโดย อ.ดร.สุขี สุขดี และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี
3. ดาราศาสตร์ วิทยากรโดย อ.ดลฤดี สุขใจ และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
4. Earth System Science วิทยากรโดย อ.อภิศักดิ์ จักรบุตร และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
     โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

 

ภาพ  :  คณะวิทยาศาสตร์

ข่าว  :  ศศธร  เครือนันตา