งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยรถไฟบนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา มร.ลป. ได้รับการคัดเลือกโครงการวิจัยดีเด่นที่ทำให้เกิดมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่างๆของประเทศ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่อาคารรัฐสภา ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช และ อ.ดร.ฉัตรฉวี คงดี ผู้บริหารระดับสูงของ หน่วยบริหารจัดการทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือ บพข. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. ได้นำเสนอโครงการวิจัยดีเด่นที่ทำให้เกิดมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่างๆของประเทศ ต่อคณะวุฒิสมาชิกและคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ ซึ่งในปีนี้มีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางได้ถูกคัดเลือก ในฐานะมีผลงานโดดเด่นคือโครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยรถไฟบนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา โดยมีผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์และคณะ เป็นนักวิจัย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง จากคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจและคณะกรรมาธิการด้านสังคมแห่งวุฒิสมาชิก เพื่อร่วมกันผลักดันและต่อยอดให้เกิดผลกระทบกับการท่องเที่ยวของประเทศไทย