งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 314 คน และมีผู้บริหาร อาจารย์เจ้าหน้าที่ รุ่นพี่ เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย
ในการนี้ รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ อ.อัคจร แม๊ะบ้าน รองคณบดีฝ่ายแผน กายภาพและภาพลักษณ์องค์กร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และแนะนำสถานที่ ผศ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ชี้แจงแนวทางการเรียนและข้อปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน/การลงทะเบียนวิชาเรียน อ.เทวฤทธิ์ วิญญา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่แจ้งแนวทางการพัฒนานักศึกษา/การดำเนินกิจกรรมนักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์/แนะนำตัวแทนคณาจารย์แต่ละสาขา และมีการให้ความรู้หัวข้อ “การใช้ชีวิตระหว่างเรียน/การอยู่หอพักร่วมกับผู้อื่น/ข้อควรระวังในการเที่ยวสถานบันเทิง” โดยได้รับเกียรติจาก นายบัณฑิต โบสถ์ทอง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สังกัดหน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยกร พร้อมทั้งได้มีการถ่ายทอดสดผ่านเพจสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

https://fb.watch/dx1AZTMHnY/ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางต่อไป

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ