อุทยานวิทย์ ภาคเหนือ มร.ลป. จัดอบรมโดรนการเกษตรและนวัตกรรมอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเกษตรกรรมด้วยโดรนการเกษตรและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การอบรมในครั้งนี้ ได้เกียรติจาก ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ และหัวหน้าหน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชั่นการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หัวข้อ Agriclture Drones โดรนเพื่อการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “โดรนกับการพัฒนาทางการเกษตร”
นอกจากนี้ ในภาคบ่าย ได้รับเกียรติจากคุณเกษมสันต์ ลือชัย หัวหน้าทีมครูฝึก บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ศูนย์อบรมสยามคูโบต้า เป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ทดสอบอากาศยานไร้คนขับ” และคุณสิรภพ แก้วเมืองสี Business Development Manager บริษัท โมก้า เวิลด์ไวด์ จำกัด เป็นวิทยากรในหัวข้อ “นวัตกรรมเทคโนโลยีนาโนซิงค์ออกไซด์” ซึ่งมีคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า 30 คน โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ข่าว : ศศธร เครือนันตา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด