อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. ร่วมกิจกรรม SCA on Tour พื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ อ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือฯ และ ผศ.นราธิป วงศ์ปัน รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม SCA on Tour พื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2)

กิจกรรมดังกล่าว จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(สศด.) เพื่อส่งเสริมยกระดับความรู้และสร้างทักษะด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สร้างเครือข่ายพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เข้มแข็งและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ภาคเหนือ นอกจากนี้ ได้รับเกียรตินายสกล สุพรรณบรรจง ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และนางเกษศิรินทร์ แปงแสน นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 11 หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองหน้าอยู่ ร่วมโครงการดังกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด