อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคืนความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ปลาย่างเตาถ่าน และการเขียนแผนธุรกิจ” (Business Model Canvas)

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคืนความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ปลาย่างเตาถ่าน และการเขียนแผนธุรกิจ” (Business Model Canvas) ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ตามโครงการสร้างผู้ประกอบการชุมชน (Local Startups) ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community)

ในการนี้ ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ รองอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ พร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่ดำเนินการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร รองอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และอาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า บ้านแม่กวัก ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ที่ขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างผู้ประกอบการชุมชน (Local Startups) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชน การพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ผ่านงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ พัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป.
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด