อว.ส่วนหน้า มร.ลป. จัดเวทีระดมความคิดเห็น”การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและเสนอแนวทางการดำเนินงานในอนาคต”

ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต้อนรับ นางโชติกา วรรณบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนการศึกษา และคณะวิทยากรและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นและศึกษาดูงาน เรื่อง “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

ต่อมาในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ ณ บ้านสวนลุงนวล ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา สภาพการดำเนินงาน ความต้องการของชุมชน รูปแบบและแนวทางปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ลงไปพัฒนา รวมถึงถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับคณะวิทยากรทีมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ตลอดจนแนะนำแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ในการนี้ได้รับเกียรติ จากคณะวิทยาการและบุคลากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมเวทีระดมความคิดเห็นและลงพื้นที่เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่ 1.นางดือนโรจน์ โรจน์รัตนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารแปรรูป (กัญชงและกัญชา) วิทยากรประจำสถาบันอาหาร 2.นายมงคล อธิกุลวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 3.นางรัชนี พึ่งพานิชยกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ 4.นางโชติกา วรรณบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ 5.นางสาวสายรุ้ง แสงแจ้ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 6.นางสาวชรินรัตน์ พุ่มเกษม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น