งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อธิการบดี มร.ลป. รับฟังรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้างานวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนฯ พื้นที่ จ.ลำปาง

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับฟังรายงานผลการดำเนินงานระยะที่ 1 (พ.ศ.2564-2565) และความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระยะที่ 2 (พ.ศ.2565-2566) ของโครงการวิจัยการพัฒนาและขยายระบบการสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยการนำของ อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยนักวิจัยในโครงการดังกล่าว

โดยได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน ใน 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ผลการค้นหา และสอบทาน “คนจนเป้าหมาย”ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ส่วนที่ 2 ระบบ กลไกการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอก ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินการแก้ไขความยากจน ด้วย “โมเดลแก้จน” ในพื้นที่นำร่อง (Operating Model) ปี 64 และความก้าวหน้าของ OM ปี 65 ส่วนที่ 4 การส่งต่อความช่วยเหลือ “คนจนเป้าหมาย” ในปี 64 และส่วนที่ 5 การเชื่อมยุทธศาสตร์ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ภายหลังการนำเสนอ ผลการดำเนินงาน อธิการบดีฯ ร่วมแลกเปลี่ยน ให้กำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะ ทิศทางการดำเนินงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนสอดคล้องกับภารกิจ ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง