งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อธิการบดี มร.ลป. พร้อมทีมนักวิจัย ลงพื้นที่ดูงานด้านพัฒนาอุตสาหกรรมครั่ง ร่วมกับรองปลัด และทีมอว.

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.สรวิศ มูลอินต๊ะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมลงพื้นที่ดูงานด้านพัฒนาอุตสาหกรรมครั่งของจังหวัดลำปาง โดยมี ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล รศ.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) รศ.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศ.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re – inventing University) ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาลำปาง ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ทีมบพท. และทีมสวก. ร่วมลงพื้นที่และรับฟังผลการดำเนินงาน
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อรับฟังผลดำเนินงานของบริษัทนอร์ทเทอร์น สยามซีตแลต จำกัด ในการนำครั่งซึ่งเป็นแมลงเศรษฐกิจของลำปาง นำมาใช้งานในด้านการผลิตครั่งเม็ดและเชลแลคสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรมไม้ อาหาร เครื่องสำอาง และอื่นๆ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและส่งออก โดยมีกลุ่มลูกค้ามากมาย โดยทีมนักวิจัย มร.ลป. ได้ร่วมรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ตลอดจนแนวโน้นการทำวิจัยเพื่อต่อยอดมูลค่าของครั่งในอนาคต
#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #ราชภัฏลำปาง #มรลป #LPRU #LampangRajabhatUniversity #LPRUสู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค #ราชภัฏลำปางต้านคอรัปชั่น #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ