งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อธิการบดี มร.ลป. พร้อมทีมนักวิจัย ลงพื้นที่ดูงานด้านพัฒนาอุตสาหกรรมครั่ง ร่วมกับรองปลัด และทีมอว. 30-04-65

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.สรวิศ มูลอินต๊ะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมลงพื้นที่ดูงานด้านพัฒนาอุตสาหกรรมครั่งของจังหวัดลำปาง โดยมี ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล รศ.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) รศ.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศ.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re – inventing University) ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาลำปาง ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ทีมบพท. และทีมสวก. ร่วมลงพื้นที่และรับฟังผลการดำเนินงาน
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อรับฟังผลดำเนินงานของบริษัทนอร์ทเทอร์น สยามซีตแลต จำกัด ในการนำครั่งซึ่งเป็นแมลงเศรษฐกิจของลำปาง นำมาใช้งานในด้านการผลิตครั่งเม็ดและเชลแลคสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรมไม้ อาหาร เครื่องสำอาง และอื่นๆ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและส่งออก โดยมีกลุ่มลูกค้ามากมาย โดยทีมนักวิจัย มร.ลป. ได้ร่วมรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ตลอดจนแนวโน้นการทำวิจัยเพื่อต่อยอดมูลค่าของครั่งในอนาคต
#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #ราชภัฏลำปาง #มรลป #LPRU #LampangRajabhatUniversity #LPRUสู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค #ราชภัฏลำปางต้านคอรัปชั่น #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ