หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากหลังโควิดด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG”

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้จัดการตำบลและผู้ร่วมโครงการ U2T for BCGในหัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากหลังโควิดด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG”
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดการอบรมในรูปแบบผสมผสานทั้ง Online และ Onsite ได้รับความสนใจจากผู้จัดการตำบลและผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิเศษ เสนาวงษ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน สิ่งแวดล้อม และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการท่องเที่ยว และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมด้วยอ.อรนุช ศิลป์มณีพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม เศรษฐกิจ และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว เป็นวิทยากรบรรยาย

ภาพ : อว.ส่วนหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ข่าว : หอมนวล ศรีริ