งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้าจังหวัดลำปาง มร.ลป. ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง ผศ.เจษฎา ทองสุข อ.ดร.เทวฤทธิ์ วิญญา อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายพหล แสนสมชัย นักวิจัย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จัดการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนจังหวัดลำปาง ณ หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้าจังหวัดลำปาง ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปางและหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม

การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนจังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจสำหรับภาคเอกชนในพื้นที่ให้มีทิศทางภารกิจและบทบาทไปในทางเดียวกันและสอดคล้องกับแผนพัฒนาต่าง ๆ ในพื้นที่ดำเนินการทั่วประเทศ และเสนอโครงการในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของพื้นที่ โดยผ่านกลไกอว.ส่วนหน้าและหน่วยงานภาคเอกชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ