สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป. จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาบุคลากร เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาบุคลากร เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวปฏิบัติ กระบวนการวิเคราะห์ค่างาน แก่บุคลากรสำนักฯ เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2565 ณ แจ้ซ้อนฝ้ายคำรีสอร์ท อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการแบ่งกลุ่มออกเป็นฝ่ายงาน 3 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานศูนย์คอมพิวเตอร์ และกลุ่มงานศูนย์วิทยบริการ โดยได้รับเกียรติจากนางวาริน ภักดีย่อง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายสมานมิตร เมฆโปธิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ และนางสาวดาริน คำดี บรรณารักษ์ ชำนาญการ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญ สร้างความรู้ความเข้าใจในการวิเคราห์ค่างาน และจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นในลำดับต่อไป

ภาพ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด