สำนักงานสภา มร.ลป. แจ้งผลการนับคะแนนการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการลงคะแนนการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00น. ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 243 คน จากจำนวนทั้งสิ้น 362 คน คิดเป็นร้อยละ 67 โดยมีผลการนับคะแนนดังนี้ หมายเลข 1 ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ได้ 137 คะแนนและหมายเลข 2 ผศ.เหนือขวัญ บัวเผื่อน ได้ 68 คะแนน ผู้ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือก จำนวน 37 คะแนน บัตรเสียจำนวน 1 ใบ

โดยในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ครั้งที่ 3/2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศให้ ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด