สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน “การประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็ก”

ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการบูรณาการเรียนการสอน “การประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็ก” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 6 โรงเรียนวิชชานารี อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการเน้นให้นักเรียนได้ฝึกการประกอบหุ่นยนต์ และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในการปฏิบัติภารกิจตามรูปแบบสนามจำลอง เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้คิดวิเคราะห์การเขียนโปรแกรม และการแก้ไขปัญหา รวมถึงการฝึกการทำงานเป็นทีม โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ภาพ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข่าว : นางสาวหอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด