งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) มร.ลป. บริการวิชาการสาธิตประดิษฐ์ “ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน” ในงาน “ข่วงแก้วเวียงละกอน”

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 อ.ตุลาภรณ์ แสนปรน กรรมการและเลขานุการสาขาวิชาภาษาไทย ในฐานะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนานักศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางภาษาไทย พร้อมด้วยอาจารย์ผู้สอนกลุ่มวิชาโทวรรณคดีและวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับเชิญจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง โดยนายสกนธ์ ปิงกัน ผู้จัดการร้านเฮือนอาภรณ์ ในฐานะผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมข่วงแก้วเวียงละกอน เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการประดิษฐ์ผ้าห่อคัมภีร์ใบลานล้านนาร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) ณ เวทีลานกิจกรรมข่วงแก้วเวียงละกอน (สวนสาธารณะ 5แยกหอนาฬิกา) โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมรับชมการแสดง และรับชมการสาธิตประดิษฐ์ผ้าห่อคัมภีร์ใบลานด้วยความสนใจยิ่ง ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวดำเนินมาตั้งแต่วันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดนิทรรศการพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ
การประดิษฐ์ผ้าห่อคัมภีร์ใบลานล้านนา เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวล้านนา แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลความเชื่อทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อเรื่องอานิสงส์การถวายผ้าห่อคัมภีร์ และอานิสงส์การถวายคัมภีร์ใบลาน การสืบสานภูมิปัญญาในการประดิษฐ์ผ้าห่อคัมภีร์ อาจารย์ตุลาภรณ์ แสนปรน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านล้านนาศึกษา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการสำรวจ ทำความสะอาด จัดหมวดหมู่คัมภีร์และวรรณกรรมล้านนาที่มีการเก็บรักษาไว้ในวัดต่าง ๆ ของจังหวัดลำปาง และได้จัดทำคู่มือการปริวรรตรวมถึงจัดทำบัญชีวรรณกรรมต้นฉบับตัวเขียนของวัดต่าง ๆ เผยแพร่อีกด้วย
การจัดกิจกรรม “ข่วงแก้วเวียงละกอน” จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ระหว่างวันที่ 10 – 13 เมษายน 2565 กิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น กาดหมั้วคัวเมือง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีพื้นเมือง กิจกรรมประกวดลาบพื้นเมือง และกิจกรรมประกวดบ่าวน้อยสาวน้อยปี๋ใหม่เมืองเวียงละกอน โดยมีการสลับสับเปลี่ยนกิจกรรมในแต่ละวัน ผู้สนใจสามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรม และรับชมผ่านสื่อออนไลน์ ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของจังหวัดลำปาง
สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย วิชาโทวรรณคดีและวัฒนธรรมศึกษา (รอบสุดท้าย) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 เมษายน 2565 สอบถามรายละเอียดการสมัคร หรือรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่กล่องข้อความ Facebook Fanpage : สาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ. ม.ราชภัฏลำปาง

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ