งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการส่งเสริมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา “การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น”

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ นำโดย อ.ดร.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา พร้อมด้วยอ.ดร.สุธิดา พลชำนิ ผศ.อนงค์รัตน์ รินแสงปิน และนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา “การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” ในงานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอนตามรอยเจ้าหลวง” ณ วัดปงสนุก (เหนือ) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กิจกรรมประกอบด้วย การจุดผางประทีปบูชาพระธาตุ การฟังเทศน์อานิสงส์ผางประทีป การทำพิธีล่องสะเปาหลวง และการเดินขบวนล่องสะเปาหลวง ณ ท่าข้าหลวง (ท่าหลังจวน)

โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.อนุกุล ศิริพันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีในชุมชน (การล่องสะเปา) อันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ไปส่งเสริมเพื่อพัฒนาตนเอง มีสมรรถนะความเป็นครู สืบสานประเพณี คุณค่าทางวัฒนธรรมต่อไป