สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การนำเสนอผลงานแบบครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ”

อ.ดร.นิภา จันทร์อ่อน ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การนำเสนอผลงานแบบครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนละการทำงานในอนาคตได้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เปรม แก้วกุลศรี พนักงานวิเคราะห์และวางแผนอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและบัญชีการเงิน บริษัท นูออโว พลัส จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 22 คน ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด