สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ทำพิธีลงนามสัญญาฝึกปฏิบัติงาน โครงการร่วมผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับ บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์นลินทิพย์ กองคำ ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ คุณวัลลภ สิงหราช Education Partnership Expert จากบริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรสจำกัด พร้อมด้วยผู้ปกครองและนักศึกษา ร่วมลงนามสัญญาฝึกปฏิบัติงาน โครงการร่วมผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับ บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ณ ห้องประชุมธัญกร อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
การลงนามในสัญญาครั้งนี้ เพื่อรับทราบและยินยอม ข้อตกลง เงื่อนไข ระหว่างนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการนี้นักศึกษาจะได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกปฏิบัติงาน และเมื่อสำเร็จการศึกษา การฝึกปฏิบัติงานครบตามหลักสูตรของโครงการแล้วจะสามารถเข้าเป็นพนักงานของบริษัททันที ในครั้งนี้มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 8 คน ได้แก่ นางสาวชนิตา รติประภาภัทร นางสาวธนัชพร พละมาตย์ นางสาวภคพร ไชยเลิศ นายกิตติชัย ประวัง นางสาววรินดา มิ่งเชื้อ นางสาวบุษยา ประดาอินทร์ นางสาวศศิกานต์ เสาร์เจริญ และนายวันสงกรานต์ มีคุณธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ

 

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด