งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ร่วมสัมมนาครูต้นแบบทวิภาคี ซีพี ออลล์ “Education Collaborations with Nexts”

ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน พร้อมด้วย อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมสัมมนาครูต้นแบบทวิภาคี ซีพี ออลล์ “Education Collaborations with Nexts” เมื่อระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2565 ณ Wanda Grand Ballroom A ชั้น 5 โรงแรม Best Western Plus Wanda Grand Hotel (แจ้งวัฒนะ) โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิด

การสัมมนาในครั้งนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจ CP ALL BY NEXTSS โดยได้รับเกียรติจากคุณปริญญา ประมูลชัย รองผู้จัดการฝ่ายกลยุทธิ์และพัฒนาระบบงาน บริษัทปัญญาธาราจำกัด เป็นวิทยากร คุณอัจฉรา คำแก้ว ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ศูนย์ HR Development บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อการสร้างและพัฒนาคนให้สอดคล้องกับธุรกิจ (People Capability&Skill)

ภาพ : คณะวิทยาการจัดการ
ข่าว : หอมนวล ศรีริ