สศว. มร.ลป. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผศ.เจษฎา ทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร

การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพการจัดงานงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ในชื่องานว่า “ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี