ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

สศว. มร.ลป. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “การทำน้ำอบไทย”

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “การทำน้ำอบไทย” ภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา และเพื่อพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้รับเกียรติจาก อ.กนกกร อินต๊ะรัตน์ อาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน