งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สวพ. มร.ลป. เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาอุตสาหกรรมจากไผ่และครั่ง

รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อ.ดร.ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ หัวหน้าโครงการวิจัยประเด็นครั่ง และ อ.ดร. อดิศร ถมยา หัวหน้าโครงการวิจัยประเด็นไผ่ เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาอุตสาหกรรมจากไผ่และครั่ง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
การร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อให้การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรของจังหวัดลำปาง (อุตสาหกรรมจากไผ่และครั่ง) เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านการสร้างเกษตรมูลค่าสูง ซึ่งเป็นการประชุมการติดตามและนำเสนอรายละเอียด จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. และนายพันเพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล และคณะนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมหารือ

 

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ