สวพ.มร.ลป.จัดประชุมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลแหล่งน้ำ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช) จัดการประชุมหารือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลแหล่งน้ำพร้อมรับรองข้อมูลผลการสำรวจแหล่งน้ำ โดย รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมโดย ผศ.ดร.ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบ Online ภายใต้โครงการการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนและสมรรถนะภาคีเครือข่าย กิจกรรม : การจัดทำข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศจังหวัดลำปาง ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวม ประสานงาน ดูแลระบบฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลน้ำ พัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลน้ำ จำนวน 100 ตำบล สำหรับคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศจังหวัดลำปาง และเพื่อจัดทำปฏิทินสถานการณ์น้ำเพื่อการเกษตรทั้งปีในพื้นที่ 100 ตำบล ในจังหวัดลำปาง

ในการประชุมดังกล่าวมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 51 หน่วยงาน และได้รับเกียรติจากคุณธีระ วงศ์ใหญ่ วิศวกรโยธา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และคุณพิชัยยุทธ แก้วจันทร์หล้า เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นวิทยากร รวมถึงมีตัวแทนจากหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สำนักงานชลประทานจังหวัดลำปาง และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งจากผลการประชุมดังกล่าว จะมีการทำความร่วมมือเรื่องการเพิ่มเติมข้อมูลแหล่งน้ำของแต่ละพื้นที่รับผิดชอบในระบบ TWRC เพื่อการจัดทำสมดุลน้ำและปฏิทินทางการเกษตร อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการของบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำของแต่ละพื้นที่ต่อไป

ภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าว : ศศธร เครือนันตา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด