งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สวพ. มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ

ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

โดยการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นยอมรับในวงวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่ ในวารสารที่อยู่ในฐานที่ได้รับการยอมรับ เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพและผลสำเร็จของงานวิจัย รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ เพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิซาการ ซึ่งที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีแนวทางสร้างแรงจูงใจให้แก่อาจารย์ นักวิจัยในการเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการสำหรับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ส่งเสริมกระตุ้นการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือ รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล และผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากร และมีคณาจารย์ร่วมอบรมกว่า 20 คน

 

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ